ऊ

डा. गणेशप्रसाद भट्टराई ऊ नदेखिएको मान्छे हो । ऊ उपस्थित…