देश

देश

  छायादत्त न्यौपाने ‘बगर’ म देश हुँ।म धेरै प्राणीको घर।म…